Referat af Generalforsamling 20. februar kl. 19.00 2020

af | feb 4, 2020 | For medlemmer, Generalforsamling, Nyheder

 1. Valg af dirigent og referent: Tippe Molsted
 2. Der konstateres at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
 3. Fremlæggelse af formandens beretning. Godkendt
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fastsættes til 100 kr. om året som hidtil.Bestyrelsen opfordres til oprette støttemedlemskaber.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tippe Molsted blev genvalgt. Fmd Helge Jørgensen, kasserer Susan M, D. Albertsen og Alice Barte var ikke på valg. Da ingen medlemmer ønskede at stille op, er bestyrelsen pt. på 4 medlemmer.
 7. Valg af revisor. Else Lund blev genvalgt
 8. Forslag til vedtægtsændringer. Se tidligere udsendt bilag om vedtægtsændringer. Med undtagelse af ændringsforslaget i §17 blev alle vedtægtsændringerne vedtaget. I §17 blev generalforsamlingen enige om at teksten skal være:
 • 17 Foreningens opløsning: Opløsning af foreningen kan alene ske efter reglerne om vedtægtsændring. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler gives til kulturelle formål efter indstilling fra den sidst afgåede bestyrelse. Dog ikke til bestyrelsesmdlemmernes personlige fordel.
 • Disse ændringer skal nu vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.
 • Evt.: Bestyrelsen opfordres til at se på prisstrukturen i ved med afholdelse af kurser.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Helge Jørgensen, formand
Tippe Molsted, næstformand
Susan Dich Malberg Albertsen, kasserer
Alice Barte, menigt medlem

Share This